Please try it !

Check out this box to see the prices and products that only we can offer. When you open the box, you'll find that it's filled with Japanese gastronomy and culture.

กล่องโอซาก้า

นี่คือกล่องพื้นฐานของซากุระเบส
ประกอบด้วยสินค้ายอดนิยมมาตรฐานจำนวน 25-30 รายการ

▶︎อ่านเพิ่มเติม

สมัครสมาชิกตอนนี้

โอซาก้า บ็อกซ์ ไลท์

สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้งานได้ง่ายขึ้น!
มีประมาณ 15-20 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นของว่าง
▶︎อ่านเพิ่มเติม

สมัครสมาชิกตอนนี้